مسترینگ

مرحله ی نهایی سازی پروژه مرحله ای که شاهکار میکسر برای نهایی سازی و همسطح سازی با دیگر کارهای یک آلبوم جلای دیگری به آن میدهیم. مرحله ی مسترینگ....